پرده سینما

تاریخ سینما

جایی آن سوی رنگین کمان؛ نگاهی به فیلم جادوگر شهر زمرد

جایی آن سوی رنگین کمان؛ نگاهی به فیلم جادوگر شهر زمرد
تاريخ ارسال: 1388/8/30
نگاهی به ترسناک ترین فیلم تاریخ سینما: کابوس در خیابان الم

نگاهی به ترسناک ترین فیلم تاریخ سینما: کابوس در خیابان الم
تاريخ ارسال: 1388/8/20
بن بست داوری. به انگیزه شصتمین سالگرد نمایش راشومون

بن بست داوری. به انگیزه شصتمین سالگرد نمایش راشومون
تاريخ ارسال: 1388/8/19
از رمینگتون تا جان فورد، در شرح و وصف کلمانتین عزیزم

از رمینگتون تا جان فورد، در شرح و وصف کلمانتین عزیزم
تاريخ ارسال: 1388/8/11
صفحه: