پرده سینما

سینمای ایران

حاشیه علیه متن / کیمیایی علیه کیمیایی

حاشیه علیه متن / کیمیایی علیه کیمیایی
تاريخ ارسال: 1388/9/11
نگاهی به جشنواره جهانی فیلم تهران

نگاهی به جشنواره جهانی فیلم تهران
تاريخ ارسال: 1388/9/1
بدرود بزرگان... بدرود!

بدرود بزرگان... بدرود!
تاريخ ارسال: 1388/8/26
تنهایی بازیگران و هیاهوی مخالفان

تنهایی بازیگران و هیاهوی مخالفان
تاريخ ارسال: 1388/8/26
گزارش مراسم فرش قرمز فیلم محاکمه در خیابان

گزارش مراسم فرش قرمز فیلم محاکمه در خیابان
تاريخ ارسال: 1388/8/23
فیلمهای من و مؤتمن با پول خردهای سینما ساخته می شوند. گفتگو با سعید عقیقی

فیلمهای من و مؤتمن با پول خردهای سینما ساخته می شوند. گفتگو با سعید عقیقی
تاريخ ارسال: 1388/8/23
کیمیایی به کجا می رود؟

کیمیایی به کجا می رود؟
تاريخ ارسال: 1388/8/19
وقتی از سر ملال ناچار به خنده می شویم

وقتی از سر ملال ناچار به خنده می شویم
تاريخ ارسال: 1388/8/17
ادامه سریال دستمزد بازیگران

ادامه سریال دستمزد بازیگران
تاريخ ارسال: 1388/8/16
خویشاوند ما مجید مجیدی و جاده ای که از آن پیش آمده است

خویشاوند ما مجید مجیدی و جاده ای که از آن پیش آمده است
تاريخ ارسال: 1388/8/15
وقتی از جنوب حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟؟

وقتی از جنوب حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟؟
تاريخ ارسال: 1388/8/3
صفحه: