پرده سینما

تا کنون 274 فیلم سینمایی متقاضی شرکت در جشنواره فیلم فجر شده اند

پرده سینما 

 

 

محمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خبر داد: تا کنون ۲۷۴ فیلم از ایران متقاضی شرکت در جشنواره فجر شده اند.

محمدرضا عباسیانمحمدرضا عباسیان دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از استقبال گسترده فیلمسازان و تهیه کنندگان سینمایی از سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر خبر داد و گفت: در جمع‌بندی صورت گرفته از سوی دبیرخانه جشنواره ۲۷۴ عنوان فیلم فرم تقاضای شرکت در این دوره جشنواره راپر کردند.

به گزارش سایت پرده سینما و اعلام روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر وی با اعلام این خبر افزود: در مجموع ۲۷۴ عنوان فیلم فرم تکمیل شده شرکت در این دوره جشنواره را به دبیرخانه ارایه دادند که از این آمار ۱۷۲ عنوان را فیلم‌های مستند بلند تشکیل می‌دهد و ۱۰۲ عنوان فیلمهای سینمایی هستند که 42 فیلم مربوط به فیلم‌های اول می باشند.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با بیان اینکه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزان داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ از این دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ خاطر نشان ساخت: فجر بزرگ‌ترین رویداد سینمایی کشور و منطقه و در‌واقع بهترین ویترین و بستر معرفی و شناسایی زیبایی‌ها و ظرفیت‌های سینمایی ایران است و انتظار این است که همه اﻫﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﮑﻮﻫ ﺘﺮ ﺷﺪنﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ که همراه با جشن خجسته پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برپا می شود ﻫﻤﺖ، ﮐﻮﺷﺶ و ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪباشند.

وی با اشاره به استقبال فیلمسازان دنیا از این دوره جشنواره اضافه کرد:

ﺗﺎﮐﻨﻮن، ۲۲۱ ﻓﯿﻠﻢ از۵۸ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻀﻮر درﺟﺸﻨﻮاره ﺷﺪﻧﺪ در حالی که ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ آﺛﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

به گفته وی ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ۲۲۱ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺰودی از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از کشورهای اروﮔﻮﺋﻪ، ﻣﮑﺰﯾﮏ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺳﻮﺋﯿﺲ، ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ، ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ، ﺑﻠﮋﯾﮏ، ﺳﻨﮕﺎل، آﻟﻤﺎن، ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ، اﯾﺮﻟﻨﺪ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، ﻫﻠﻨﺪ، ژاﭘﻦ، اﻧﺪوﻧﺰی، اﺗﺮﯾﺶ، ﭼﯿﻦ، ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ، آرژاﻧﺘﯿﻦ، ﺑﺮزﯾﻞ، اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ، داﻧﻤﺎرک، ﺷﯿﻠﯽ، ﻫﻨﺪ، ﮐﺎﻧﺎدا، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﮐﺮواﺳﯽ، ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن، روﺳﯿﻪ، ﻣﺼﺮ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، اﺳﺘﻮﻧﯽ، ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ، ﺳﻮرﯾﻪ، اﮐﺮاﯾﻦ، اﻟﺠﺰاﯾﺮ، ﭘﺮﺗﻐﺎل، اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻧﮕﺮو، ﻣﺮاﮐﺶ، ﻋﺮاق، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ، ﻟﺒﻨﺎن، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻧﺮوژ، ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﯾﻮﻧﺎن، ﺗﻮﻧﺲ، ﺳﻮﺋﺪ و غیره به عنوان ﮐﺸﻮرﻫﺎیی که تاکنونﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪنام برد و ادامه داد: ﺑﺨﺶﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن جشنواره فجر ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ آنﮔﻮﻧﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮕﺎﻧﻪ او را در ﺟﻬﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰی،ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ، ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد. و آﺛﺎری را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر از ۲۰۱۰ ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ۱۳۹۱ در اﯾﺮان اﮐﺮان ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در دورهﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﻢ اﮐﺮان ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

شایان ذکر است ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮهﻣﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۲ ﻟﻐﺎﯾﺖ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ۱۳۹۱ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻛﻨﺪ.


 تاريخ ارسال: 1391/9/10
کلید واژه‌ها:

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.