پرده سینما

نیکرو : آمادگی استان گیلان برای میزبانی همزمان جشنواره فیلم فجر

پرده سینما

مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان از آمادگی این استان برای اﮐﺮان ﻫﻤﺰﻣﺎن فیلم های ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ در این استان خبر داد.

به گزارش سایت پرده سینما و اعلام روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﮑﺮو اﻇﻬﺎر داﺷﺖ: ﻃﺒﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﯽ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ، اﻣﺴﺎل ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرمی شود.

وی اداﻣﻪ داد: ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺳﭙﯿﺪرود ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻨﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎل، آمادگی اكران فیلم های جشنواره فجر را دارد.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﮔﯿﻼن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ، اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﮑﺲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.


 تاريخ ارسال: 1391/10/2
کلید واژه‌ها:

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.