پرده سینما

نشست دبیر جشنواره فجر با مسئولین کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار شد

پرده سینما

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست مشترک محمدرضا عباسیان دبیرسی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر با دوتن از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به منظور ارزیابی محورها و ابعاد برگزاری این دوره جشنواره فجر و دستیابی به راهکارهای مؤثر برای برگزاری باشکوه تر این رویداد مهم سینمایی برگزار شد.

نشست عباسیان با مسدولین کمیسیون فرهنگی مجلسبه گزارش سایت پرده سینما و اعلام روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر این نشست که با حضور حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر رئیس کارگروه هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی، محمدرضا عباسیان دبیر و یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر برپا شد شرایط عمومی حوزه فرهنگ و ضرورت‌های فعالیت‌ و سیاستگذاری های سینمایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با ارائه گزارشی ضمن تشریح ابعاد و ساختار جشنواره سی و یکم ﺑﺎ ﺗﺎکﻴﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﭘﺲاز اﻧﻘﻼب خاطرنشان ساخت: سینما، ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ.

وی ادامه داد: ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﺮﮔﺰارکﺮدن اﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﺟﺸﻦ ﻣﺮدﻣﻲمسئولیت ﺟﺪی و ﺳﺨﺘﻲ اﺳﺖ و ﺗﻼشﻫﺎی زﻳﺎدی ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه اﻳﻦﺳﻴﻨﻤﺎ، ﺻﺎﺣﺒﺎن آن، ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮان ﻣﺤﺘﺮم و ﻣﺮدم ﻋﺰﻳﺰ اﻳﺮان ﺟﺸﻨﻮاره ای را ﺑﺮﮔﺰار کﻨﻴﻢ کﻪ در ﺷﺎن اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻌﻲ ﻣﻲکﻨﻴﻢ ﺟﺸﻨﻮاره را کﻤﺘﺮﻳﻦﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ کﻴﻔﻴﺖ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺮﮔﺰار کﻨﻴﻢ کﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره آﻏﺎز کﺮده اﻳﻢ.

عباسیان ﺑﺎﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺸﻨﻮاره ﺳﻲو ﻳﻜﻢ، توضیح داد: ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎی اﻳﺮان ﺟﺸﻨﻮاره در 5 ﺑﺨﺶ ﺳﻮدای ﺳﻴﻤﺮغ، ﻧﮕﺎه ﻧﻮ(ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی اول)، ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ(ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ)، ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و ﺗﺠﻠﻲ اراده ﻣﻠﻲ (ﺟﻮاﻳﺰ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ) ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد.

وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ خاطرنشان ساخت: در ﺑﺨﺶ ﺟﺎم ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎﻳﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪی رخ دﻫﺪو ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز با روﯾﮑﺮد ﻇﻠﻢﺳﺘﯿﺰی، ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ، ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ، ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﯿﺪاری ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.

عباسیان با اشاره به جهش ها  تحولات این دوره جشنواره عنوان كرد: توجه سینمای جهان اسلام در قالب بخش سینمای سعادت، پیش بینی بخش فیلمسازان غیرمتعهد، كنفرانس هالیوودیسم، ارتقای سطح استانداردهای جشنواره با تكیه بر نظم محوری و رعایت اصل صرفه جویی در تمامی امور ، بازار بین المللی فیلم فجر، نشست مقدماتی اتحادیه فیلمسازان جنبش عدم تعهد و دعوت از فیلمسازان مستقل دنیا و... از جمله این تحولات است.

وی اﻓﺰود: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼﻣﻲ در نظر داریم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ کﺸﻮرﻣﺎن رﻳﺎﺳﺖﺟﻨﺒﺶکﺸﻮرﻫﺎیﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﺟﻼس ﻓﻴﻠﻤﺴﺎزان کﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﺠﺮ در ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﻫﻢکﻨﻴﻢ.

جشنواره بین المللی فیلم فجر یك فرصت طلایی و ارزشمند است

حجت الاسلام و المسلمین احمد سالك نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس در این نشست با تاكید بر لزوم شكل گیری یك تشكیلات عظیم فیلمسازی با محوریت اسلام گفت: آیا ما نمی توانیم با روش اسلامی یك قطب سینمایی شبیه هالیوود با تكیه بر فرهنگ، ارزش های اسلامی و اخلاقی و دیدگاه های نظام اسلامی در جهان ایجاد كنیم؟

وی ادامه داد: در راه گسترش و صدور پیام انقلاب از طریق سینما نگاه استراتژیك و فراگیر لازم است و شایسته است با كشف، شناسایی و استفاده از استعدادهای حزب اللهی و متعهد و حمایت و سرمایه گذاری روی آن ها این ایده آل ها محقق شود.

نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه جشنواره بن المللی فیلم فجر یك فرصت طلایی و ارزشمند است افزود: اجرای این نگاه را می توان از همین جشنواره فیلم فجر آغاز نماییم و ما تمام قد در كنار شما برای عملی ساختن این ایده ها هستیم.

وی تاكید كرد: ضروری است آدم های دلسوز در این زمینه با هم اندیشی و هم فكری به مسیری برسند كه باعث رشد و اعتلای سینمای درست و موثر كشور باشد .

به گفته وی دنیا آنقدر با خلاء ها و چالش های جدی روبرو است كه فیلم های اسلامی و انسانی ما می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای آن ها باشد.

جشنواره فیلم فجر یكی از ظرفیت های مهم

در ادامه حجت الاسلام نصرالله پژمان فر رئیس كارگروه هنر و رسانه كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: سینما امروز در دنیا از كاركردها و تاثیرگذاری های گسترده و عظیمی برخوردار است. حرف های نظام های فكری را به راحتی منتقل می كند.

وی ادامه داد: اساسا، آموزش های پنهان و غیرمستقیم از مهم ترین بخش هایی است كه روی آن كار و برنامه ریزی می شودو ما هم نباید غافل شویم. ما كه دارای دیدگاه های نوینی در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و بین الملل هستیم باید از این رسانه نافذ بیشترین بهره برداری را بكنیم.

رئیس كارگروه هنر و رسانه كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه انقلاب ما در حوزه های مختلف حرف برای گفتن دارد اظهار داشت: بیش از 60 شبكه تلویزیونی در حال حاضر علیه نظام اسلامی فعالیت دارند و مدام در صدد تخریب اذهان عمومی و سیاه نمایی از كشور ما هستند و با هدف گذاری و جدیت در زمینه گسترش ناامنی اخلاقی و فروپاشی خانواده ها تبلیغ می كنند و بدیهی است ما نباید موضع انفعالی داشته باشیم.

وی تصریح كرد: معتقدم جشنواره بین المللی فیلم فجر یكی از ظرفیت های مهمی است كه می تواند بخشی از پیام های انقلاب را از طریق سینما به گوش جهانیان برسانیم.

حجت الاسلام پژمان فر با بیان اینكه بیش از 90 درصد آثار تولیدی و فیلم های كه هالیوود سرمایه گذاری و تولید می كند بر اساس سفارش و اغراض حساب شده است تاكید كرد: متاسفانه ما نتوانسیم در این زمینه به حسب نیازها، ضرورت ها و انتظارات جامعه و انقلاب فیلم بسازیم و سینما نتوانسته در خدمت باورها و آرمان های ما باشد.

وی با اشاره به لزوم برگزاری باشكوه جشنواره فیلم فجر، خاطر نشان ساخت: از طریق این رویداد مهم سینمایی و با جریان سازی های درست و كارشناسی باید جهت تولید فیلم و سینما را به سمت نیازهای اساسی ببریم.

عضو كمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به رویكردهای دبیر جشنواره فیلم فجر عنوان كرد: اینكه به كشورهای جهان اسلام و فیلمسازن مسلمان توجه ویژه دارید و نیز، طرح نشست مقدماتی فیلمسازان كشورهای جنبش عدم تعهد در انتقال و گسترش پیام انقلاب اسلامی و الگوهای اخلاقی جامعه ما مهم و ارزشمند است

 


 تاريخ ارسال: 1391/10/4
کلید واژه‌ها:

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.