پرده سینما

واکنش سینماگران به اقدام جدید جواد شمقدری

پرده سینما

 

 

 

 

 

 

 

 

انتصاب اخیر معاون امور سینمایی وزیر ارشاد و معرفی نمایندهای برای بررسی امور خانه سینما سوالات و شبهاتی در مورد اظهار نظر مستقیم دولت بر امور صنفی به وجود آورده است که در واقع امید و دلواپسی توامانی را در بر می‌گیرد. جواد شمقدری در تازهترین حرکت خود در مورد خانه سینما محمدحسین مهدی‌پور را به‌عنوان نماینده معاونت سینمایی برای ساماندهی نظام امور صنفی سینما منصوب کرده است. به گزارش خبرآنلاین این اقدام را میتوان علنیترین حرکت شمقدری در مورد خانه سینما ارزیابی کرد. او از حدود 9 ماه قبل و حضور در معاونت سینمایی با خانه سینما مشکلات متعددی داشته، برای پایان دادن بحثها و یکسره کرده همه مسائل نماینده خود را به خانه سینما فرستاده است.

 

ابوالحسن داودیداودی: استقلال خانه سینما یک مسئله قراردادی ناشی از قدرت درون خانه سینما است.

 

ابوالحسن داودی رئیس هیئت مدیره دو دوره خانه سینما مشکلات موجود میان خانه سینما و بخش دولتی سینما را مربوط به اصل و اساس این نهاد صنفی دانست. این کارگردان سینما درباره معرفی نمایندهای از سوی معاونت سینمایی به خانه سینما برای رفع مشکلات این نهاد صنفی اظهار داشت: «یک امر مسلم است که خانه سینما با دولت ارتباط تنگاتنگی داشته باشد، چه این مسئله خوشایند باشد و چه نه، یا امر ساختاری است. این مشکل در بخش ساختاری خانه سینما از ابتدا وجود داشته و بسیاری از مشکلات خانه سینما از ابتدا به همین مسئله مربوط بوده است.» او ادامه داد: «در این میان هرکس براساس برداشت خود در مورد خانه سینما وارد عمل شده است. فارغ از جناحبندیها، تایید و تکذیبها و این که سلیقه ما چیست، تا زمانی که شرایط ساختاری خانه سینما که از ابتدا چنین بوده تغییر نکند، هیچ مسئلهای درست نمیشود و هر کس از دیدگاه خود نگاه میکند. دولت خانه سینما را از منظر خود میبیند و خانه سینما، این نهاد صنفی را از منظر خود مینگرد.»

داودی گفت: «از سالها قبل این مشکلات وجود داشته در دوران عزتالله ضرغامی و مقطع مدیریت محمدمهدی حیدریان نیز همین مسائل وجود داشت و با آنها دست و پنجه نرم میکردیم زیرا مشکل در اصل بوده، شاید ظواهر مشکلات متفاوت باشد اما در اصل موانعی وجود داشته است.» او اظهار داشت: «البته در مورد معرفی نماینده معاونت سینمایی به خانه سینما نمیتوان نیتخوانی کرد و گفت که این اقدام در جهت مسلط شدن دولت برخانه سینما بوده و یا هدف کمک بوده است؛ اینها در نتیجه عملکردها روشن میشود.»

کارگردان زادبوم استقلال خانه سینما را از دولت چنین تعریف کرد: «استقلال خانه سینما یک مسئله قراردادی ناشی از قدرت درون خانه سینما است. در لحظه براساس اساسنامه و شرایط با همراه نشدن دولت میتواند منفعل شود و یا در شرایط دیگری پابرجا باقی بماند، اینها بستگی به قدرت و میزان توان و انرژی و پتانسیل و اتحاد درون خود خانه سینما دارد.» او ادامه داد: «همواره مشکل خانه سینما این بوده که در بخش مدیریت با رفتارهای سلیقهای مواجه بوده است. این به آن معنی نیست که این گروه حاضر در خانه سینما سلیقهای عمل میکنند، بلکه شاید این گروه کمتر از سایرین سلیقه را وارد کار خود کرده باشند اما در عمل همواره نگاه سلیقهای تاثیراتی بر فعالیت خانه سینما داشته است.» داودی گفت: «ممکن است من در بعضی موضعگیریها با هیئت مدیره حاضر در خانه سینما همسو باشم اما این نظر شخصی از سوی من نوعی مهم نیست، مهم این است که شرایط به گونهای پیش برود که از برخوردهای سلیقهای دور شویم.» داودی در ارزیابی فعالیتهای هیئت مدیره کنونی خانه سینما گفت: «مسئله ما این است که از ابتدا صورت مسئله را اشتباه گرفتهایم. خیلی از مسائلی که در مورد امنیت شغلی مطرح میشود در خود اما و اگرهای فراوان دارد. امنیت شغلی به درستی تعریف نشده است. امنیت شغلی زمانی تامین میشود که کارفرما و کارگزار در دو بخش مسقل جای بگیرند. قرار گرفتن هر دوی اینها زیر سقف خانه سینما در خود تضاد امنیت شغلی را به وجود میآورد.»

او ادامه داد: «در کدام کارخانه کارفرما و کارگر صاحب منافع صنفی مشترک شناخته میشوند؟ واقعیت این است که نمیتوان صنفی همانند تهیهکنندگان و یا دو صنف مولف کارگردان و فیلمنامهنویس را با سایر اصناف سینمایی زیر یک تیتر و عنوان داشته باشیم.» این کارگردان گفت: «سالهاست این مسئله را مطرح میکنیم و همواره به این بهانه که اتحاد اصناف به هم میخورد پشت گوش افتاده است و به همین ترتیب تامین امنیت شغلی نیز عقب میافتد. اینها میتوانند مانند ریل قطار به صورت موازی در کنار هم به مسیر خود ادامه دهند اما غیر از این نمیتوان حرکت کرد.» داودی یادآور شد: «در این وضعیت نماینده معاونت امور سینمایی نیز نمی​​تواند کاری در خانه سینما انجام دهد و امنیت شغلی به وجود آورد یا کاری پیش ببرد.»

 

عبدالحسن برزیدهبرزیده: اینکه کسی از بیرون خانه سینما بیاید و تعیین کند در خانه سینما باید به چه شکل عمل شود و اعضای صنف چه کاری انجام دهند، کاری غیرمعمول و دور از انتظار است.

 

عبدالحسن برزیده کارگردان، اظهار امیدواری کرد نماینده معاونت امور سینمایی با نیت واقعی بهبود اوضاع خانه سینما فعالیت خود را انجام دهد. این کارگردان درباره فعالیت نماینده معاونت سینمایی برای وضعیت خانه سینما اظهار داشت: «قدمی که در این زمینه برداشته شده تحت تاثیر رفتار خود خانه سینما بوده است و امیدوارم نیتها درست باشد و دوستان بخواهند صادقانه کار کنند.» او ادامه داد: «مایل هستم با نیت خیر به این مسئه نگاه کنم، جدا از آنکه معمولاً افرادی که آقایان برای انجام کاری انتخاب میکنند اختیار کامل ندارند و بیش از آنکه کاری انجام شود، شاهد اتلاف وقت میشویم. بر این اساس امیدوارم این اقدام فقط برای فرصت گرفتن انجام نشده باشد. کارهایی که ایشان برای خانه سینما انجام خواهند داد، روشن میکند که هدف از این انتصاب چه بوده و چقدر کارساز بوده است.»

برزیده در مورد بخشی از حکم نماینده معاونت سینمایی در خانه سینما و اشاره به تعیین جایگاه و فعالیتهای اصناف گفت: «اینکه کسی از بیرون خانه سینما بیاید و تعیین کند در خانه سینما باید به چه شکل عمل شود و اعضای صنف چه کاری انجام دهند، کاری غیرمعمول و دور از انتظار است.»

او ادامه داد: «میتوان انتظار داشت تعاملی میان خانه سینما و معاونت سینمایی وجود داشته باشد اما اینکه کسی بخواهد برای اعضای صنف تعیین کند چه کاری باید انجام دهند بسیار غیرمنطقی است.» این کارگردان اظهار داشت: «البته سایر بندها را میتوان به عنوان رسیدگی معاونت سینمایی به مشکلات اعضای صنف تلقی کرد و حتی از این حرکت راضی بود که در نهایت معاونت سینمایی نسبت به مشکلات صنف واکنش نشان داده است. درست و غلط، منطقی و غیرمنطقی بودن این مسئله را فردی که به این سمت منصوب شده و نوع عملکرد او روشن میکند. این فرد میتواند مشکلات قدیمی را برطرف کند و یا از یک سو میتواند موانعی بر سر راه کار صنف قرار دهد.»

برزیده گفت: «امیدوار هستیم که این انتصاب در جهت بهبود اوضاع خانه سینما و رسیدگی به مشکلات اعضای اصناف شد و مشکلی بر مشکلات قدیمی خانه سینما اضافه نکند، هرچند که بند اول فعالیتهای این نماینده، جای سئوال و تفکر دارد و می‌تواند مخالفتهایی را از سوی اعضای صنوف سبب شود.»

 

  

در همین رابطه بخوانید

سردی بی سابقه در روابط خانه سینما و معاونت سینمایی

پس لرزه های نشست رسانه ای عسگرپور

جنگ سرد بین خانه سینما و معاونت امور سینمایی

شمقدری: در صورت ادامه ناهماهنگیها ظرف دو هفته آینده شکایت خواهم کرد

حیات صنفی سینمای ایران در آستانه فروپاشی

شمقدری: پیغامی برای برکناری عسگرپور نداده ام، اما امیدوارم این تحول در خانه سینما رخ دهد

توحیدی: تعامل را نباید به معنای همسویی کامل دانست

شمقدری: شورای عالی سینما قانونی شد

شطرنج بازان در اوج رویارویی: عسگرپور شمقدری را "کیش" کرد

دعوت بیش از 120 سینماگر برای حضور در گردهمایی اصناف سینمایی

پافشاری شمقدری بر تغییر و تحول در خانه سینما

توحیدی: دولت برای امنیت شغلی اهالی سینما چه کرده است؟!

شمارش معکوس آغاز شد!

گردهمایی امروز اصناف سینمای ایران لغو شد

عسگرپور: بیانیه انجمن تهیه کنندگان بی پایه و اساس است

هوای ابری بر فراز خانه سینما؛ ابوالقاسم طالبی: مشکل شما با اعدام من حل نخواهد شد

افق های روشن در رابطه شمقدری و عسگرپور

واکنش سینماگران به اقدام جدید جواد شمقدری

بن بست در روابط خانه سینما و معاونت سینمایی

جنگ سرد بین خانه سینما و وزارت ارشاد وارد مرحله جدیدی شد

شمقدری: مدیریت فعلی خانه سینما، دفتر مدیرعامل را اتاق جنگ قرار داده است

حمایت جمعی از سینماگران از محمدمهدی عسگرپور

سایت خانه سینما حک شده است

نامه مجمع فیلمسازان سینمای ایران به شمقدری و عسگرپور

وزیر ارشاد: منتظر انتخابات خانه سینما در آذر ماه هستیم 

  

 

 

 

 


 تاريخ ارسال: 1389/6/2
کلید واژه‌ها:

فرم ارسال نظرات خوانندگان

نام (ضروري):
نظر شما (ضروري):
كد امنيتي (ضروري) :
كد امنيتي تركيبي از حروف كوچك انگليسي است. توجه داشته باشيد كه كد امنيتي به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس است.