پرده سینما

سینمای ایران

نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان

نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان
تاريخ ارسال: 1388/11/5
نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان

نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان
تاريخ ارسال: 1388/11/4
نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان

نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان
تاريخ ارسال: 1388/11/3
نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان

نوشتن تاریخ با جوهر تقلب؛ بررسی جریان انحطاط در نقد فیلم ایران، از شمیم بهار تا بهزاد رحیمیان
تاريخ ارسال: 1388/11/2
ادامه سریال دستمزد بازیگران

ادامه سریال دستمزد بازیگران
تاريخ ارسال: 1388/8/16
خویشاوند ما مجید مجیدی و جاده ای که از آن پیش آمده است

خویشاوند ما مجید مجیدی و جاده ای که از آن پیش آمده است
تاريخ ارسال: 1388/8/15
وقتی از جنوب حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟؟

وقتی از جنوب حرف می زنیم، دقیقاً از چه چیزی حرف می زنیم؟؟
تاريخ ارسال: 1388/8/3
صفحه: